Ministerstvo zdravotnictví, výroba konopných produktů, odvolání a stížnost

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Dušan Dvořák v kresbě Jana Drápely, video František Čermák

06.10.2015 08:13:17
Vaše zpráva - ze dne 09.06.2015 17:50:08 v souboru s obsahem zprávy [subjektu]:
Re: odpoved OVA
byla přijata a evidována s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: MZDRX00PZHR6
Datum registrace: 2015-06-10 08:01:32
Váš příspěvek byl předán příslušnému oddělení pro zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání, uveďte výše uvedené identifikátor dokumentu. Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje pro odesílatele, jako je jméno, příjmení a místo bydliště (V případě právnické osoby - název a sídlo), podání bude processedby odpovědného
odboru ministerstva, ale může být žádná odpověď odesílateli datové zprávy. S pozdravem
Hájková Marcela
Elektronická podatelna [podatelna] ministerstvaCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc


Ministerstvo zdravotnictví

- elektronicky a poštou s podpisem-

Věc: Odvolání proti rozhodnutí MZ ČR ze dne 5.června 2015 č.j. MZDR 26465/2015-3/MIN/OVA a stížnost dle správního řádu 
 
Odůvodnění odvolání: Protože z citace zákona o návykových látkách v §§ 24a) a 24b) vyplývá, že není možné vydat povolení k výrobě produktů (léčebných přípravků) z cannabis jako jsou masti, čípky, tinktury, výtažky, spray atd. a cannabis z lékárny se musí jen kouřit (informace SUKLu, že jej mají nemocní zalévat horkou vodou a dělat čaj je zcela nemístná a mimořádně neodborná), požádali jsme MZ ČR o informace, zda jde/nejde vydat povolení
1. k výrobě produktů cannabis s obsahem do 0,3%THC
2. k výrobě produktů cannabis s obsahem nad 0, 3% THC
a současně jsme chtěli vědět
3. zda je naše interpretace správná a opravdu pro nemocné neexistuje jiná LEGÁLNÍ alternativa, než cannabis kouřit
Domníváme se, že nemůže být pravdou tvrzení MZ ČR ze dne 5.června 2015 č.j. MZDR 26465/2015-3/MIN/OVA, že těmito informacemi nedisponuje a proti tomuto rozhodnutí se odvoláváme!
Odůvodnění stížnosti: S ohledem na zaslání novelizace vyhlášky č. 221/2013 Sb. (žádost číslo 4), kde je mimo zvýšení limitu měsíční dávky na 180 gramů a rozšíření indikací uvedeno, že konopí pro léčebné použití může mít nově u sledovaných kanabinoidů THC a CBD rozpětí pouze 0,3% -21% THC a 0,1% - 19% CBD, což nemá nejen žádný odborný základ (pokud ano, doložte důkazy), ale rovněž jde o rozpor s možností vyrábět výtažky a tinktury z cannabis a tedy vládním nařízením týkajícím se se omamných a návykových látek č. 463/2013 Sb. a dále proto, že cannabis se má jen kouřit a ne z něj vyrábět léčivé přípravky (neexistuje na to formulář, viz vyhláška MZ ČR s tiskopisy formulářů č. 53/2014 Sb., kde takový tiskopis absentuje, avšak nevíme na 100%, zda neexistuje), podáváme proti takovémuto rozhodnutí stížnost, neboť takové jednání MZ ČR je v rozporu

a) s odbornou praxí a jde přímo proti zájmům nemocných a vědeckých poznatků a je

b) v rozporu s evropským a unijním právem právem týkajícím se hospodářské soutěže
Kopii vašeho rozhodnutí prosím rovněž předejte rozkladové komisi ministra zdravotnictví pro řízení při napadení rozhodnutí MZ ČR ze dne 30.3.2015 č.j. 12700/2015-1/OPL (např. jako dodatek  podání ze dne 18.5.2015 č.j. MZDRP01GLGXV), které se týká naší žádosti o vydání povolení k výrobě produktů cannabis žádaného od roku 2000, od roku 2008 právnickými osobami.
Děkujeme.

V Ospělově dne 9. června 2015
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha: žádost o informace z 24.května 2015

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc


Ministerstvo zdravotnictví
Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
Sdělte, zda lze za stávajícího znění změn nenotifikovaného §§ 24 odst. 1, 24a), 24 b) a 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. v součinnosti s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou dle naléhavé procedury odst. 7 čl. 9 Směrnice 98/34/ES vyvodit, že MZ ČR nemůže
1)     Vydat povolení k výrobě produktů cannabis jako léčivých přípravků či zdravotnických přípravků (masti, čípky, oleje, tinktury, spray, kapky apod.) s obsahem léčivé látky THC zapsané v lékopise pod názvem Dronabinol s obsahem THC do 0,3 % THC v produktu a vyrobené z cannabis s obsahem do 0,3% THC, pokud by byl cannabis pěstován na území ČR. Pokud dané povolení (licenci) MZ ČR vydat lze, sdělte přesný postup a zašlete všechny potřebné tištěné formuláře.
2)     Vydat povolení k výrobě produktů cannabis jako léčivých přípravků či zdravotnických přípravků (masti, čípky, oleje, tinktury, spray, kapky apod.) s obsahem léčivé látky THC zapsané v lékopise pod názvem Dronabinol s obsahem THC do/nad 0,3 % THC v produktu a vyrobené z cannabis s obsahem do/nad 0,3% THC, pokud by byl cannabis pěstován na území ČR. Pokud dané povolení (licenci) MZ ČR vydat lze, sdělte přesný postup a zašlete všechny potřebné tištěné formuláře.

Sdělte, zda je MZ ČR známo, že výklad zákona o návykových látkách po nenotifikované novelizaci zákonem č. 50/2013 Sb. a k tomu přijaté vyhlášky č. 221/2013 Sb.
3)     Přikázal nemocným cannabis z lékárny pouze kouřit (vaporizovat) a jiné (neomamné) konopné produkty a cílení metody terapie, viz výše, jsou zakázány stejně jako jsou k léčbě zakázány různé odrůdy cannabis kromě 4 ve vyhlášce uvedených (firmy Bedrocan v ceně cca 3000 Kč/gram kanabinoidů CBD a THC - přepočteno) a jediným produktem z cannabis je tak britský spray Sativex s cenou cca 12.000 Kč/gram kanabinoidů CBD a THC-polovina měsíční dávky) a sdělte, zda
4)     Právě připravovaná novelizace vyhlášky č. 221/2013 Sb. zajistí otevřenost v přijetí stovek odrůd cannabis k léčbě (zašlete danou pasáž novely) a sdělte, zda
5)     MZ ČR pracuje na změně zákona o návykových látkách, který by povolil výrobu terapeutických produktů cannabis dle žádosti v bodu 1 a 2 výše.
Kopii vašeho rozhodnutí prosím rovněž předejte rozkladové komisi ministra zdravotnictví pro řízení při napadení rozhodnutí MZ ČR ze dne 30.3.2015 č.j. 12700/2015-1/OPL (např. jako dodatek  podání ze dne 18.5.2015 č.j. MZDRP01GLGXV), které se týká naší žádosti o vydání povolení k výrobě produktů cannabis. Děkujeme.

V Ospělově 24.května 2015                                               
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady