Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky a Sněmovny Parlamentu České republiky

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv 8.11.2018  sp.zn. sukls 225338/2018 (č.j. sukl 3495007/2018 a č.j. sukl 367751/2018/2018) k před žalobní upomínce člena odborné rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. Martina Kotaly, MCA
Pozn: Za tímto vyjádřením najdete rozhodnutí sněmovního výboru pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních složek ze dne 19.11.2018 č.j. PS 2018/14966-SK GIBS - 474 Rozhodnutí ministrů zdravotnictví ve věci výzkumu a léčby konopím na interpelace poslanců od 1.1.2010 do 17.11.2018 jsou uvedena v archivu na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/
Konopí pro léčebné použití - rok 2017


Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informací k léčebnému konopí.
I.
Stanovisko k bodům níže
 • SÚKL zaplatil pěstiteli za 11,2 kg konopí celkem 761.600,- Kč
 • SÚKL prodal pouze 2,5 kg nakoupeného konopí celkem za 170.000,- Kč, zbytek konopí exspiroval v jeho skladu
 • Ztráta SÚKLu tedy činí 761.600,- Kč – 170.000,- Kč = 591.600,- Kč
 • Smluvní pokuta vymáhaná SÚKLem na pěstiteli za nedodržení smlouvy bude činit 1.000.000,-Kč
 • Zisk SÚKLu tedy činí 1.000.000,-Kč – 591.600,-Kč = 408.400,-Kč před vyplacením odměny advokátní kanceláři, kterou si SUKL na toto řízení údajně najal.
II.
Sdělte
1) kdy a pod jakým číslem jednacím či sp. zn. byla výroba léčivých  přípravků s Dronabinolem oznámena Evropské komisi a jaké číslo je k této notifikaci uvedeno v databázi TRIS, Pokud o této věci nebylo třeba vést notifikační řízení, toto nám sdělte.
2 ) kdo, kdy a pod jakým č.j  dostal od SUKLu/MZ ČR od 1.1.2010 do dnešních dnů povolení k výrobě a distribuci Dronabinolu a kolik gramů/kilogramů Dronabinolu bylo v jednotlivých letech vyrobeno do 31.12. 2016
3)  a kolik gramů/kilogrmů Dronabinolu bylo v jednotlivých letech do do 31.12. 2016 vydáno v lékárnách nemocným
4) zda se výdej léčivých přípravků s Dronabinolem v lékárnách a od kdy konkrétně a dle  jakého rozhodnutí váže na elektronický předpis
III.
Sdělte kdy, komu a pod jakým č.j. či sp.zn. bylo do dnešních dnů vydáno
1) povolení k výzkumu terapeutických genetik konopí ke klinickému ověřování konopných drog a jejich produktů a jaké složení genetik konopí je/bylo předmětem výzkumu
2) povolení k výrobě konopných léčiv /drog a nebo léčivých přípravků z konopí dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách
3) zda výzkum konopných drog v objemu cca 50 kilogramů ročně hlášených OSN ke spotřebě na území ČR je podepřen od roku 2004 nějakými rozhodnutími- povoleními SUKLu/MZ ČR k a) držení, b) zpracování a c) distribuci těchto konopných drog a kopie těchto rozhodnutí jednotlivým výzkumným a klinickým pracovištím nám společně s výsledky těchto studií zašlete včetně informace o složení, dávkování, metodách podávání a parametrech kvality tohoto konopí pro výzkum hlášený OSN.
4) kdo dodává genetiky konopí pro tři vyhlášené tendry SUKLu a dále kdo dodává analýzy konopí dle kvality určené konopnými vyhláškami.
5) Sdělte, na základě jakých konkrétních srovnávacích studií a jiných odborných poznatků zvolil SUKL pro tendr genetiky/kultivary 
IV.
Sdělte:
1) na základě jakých skutečností SUKL k této věci uvedl, že výrobu tohoto extraktu nedoporučuje, protože a) žadatel není oprávněn výrábět léčivé přípravky a b) že konopný extrakt není uveden v lékopisu a neví se tedy, co to vlastně je a jak to působí
2) pokud se změnila situace v řízení o rozkladu, kterým vítěz tendru  výše uvedené rozhodnutí MZ ČR napadal, toto nové stanovisko SUKLu stejně tak původní stanovisko SUKLu k výše uvedenému rozhodnutí nám prosím zašlete.
3) Sdělte, zda by stanovisko SUKLu bylo odlišné, kdyby se cca 30 kilogramů nevykoupeného konopí od vítěze tendru použilo jako konopný extrakt ve veterinární medicíně a zda by v daném případě - i s ohledem na bod V – SUKL vydal nějaké mimořádné rozhodnutí, kdy by administrativně určil, že například naše společnost je s ohledem na letité zkušenosti oprávněna takovýto extrakt vyrobit a distribuovat pro veterinární účely bez dalších omezení, nebo toto ze zákona SUKL nesmí učinit (doložte) a pokud je důvodem odmítavého rozhodnutí expirace nevykoupeného konopí, uvede datum expirace.
4) Pokud se situace s nevykoupeným konopím od vítěze tendru změnila a MZ ČR a SUKL povolili jeho zpracování a distribuci at již pro humánní nebo veterinární medicínu, toto nám sdělte a dané rozhodnutí zašlete, pokud vám bylo v rámci rozdělovníku zasláno. Popř, viz výše, zašlete kopii vašeho stanoviska pro první a rozkladové řízení vůči vítězi tendru a prevenci znehodnocení cca 30 kg vypěstovaného a nekoupeného konopí.
5) SUKL a MZ ČR uvedli v rozhodnutí ze dne 13.1.2017 č.j. MZDR 1059/2017-2/FAR, že za sdělení na příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex, že jeho uživatelé mohou řídit automobil (s uvedenými výhradami), zodpovídá výrobce léku. Sdělte, jaké informace podává nemocným a lékařům k možnosti řízení automobilu při užívání léčebného konopí vítěz tendru léčebného konopí . Pokud je naopak těmito informacemi povinen vybavit spotřebitele monopolní vykupovatel a kontrolor kvality léčeného konopí SUKL, toto nám sdělte a uvedené informace zašlete a uveďte rovněž, na základě jakých studií tak vítěz tendru anebo SUKL činí.
V.
Dále prosím sdělte stanovisko SUKLu, zda se domníváte, že jste oprávněni či dokonce povinni vydat nám v nouzovém režimu povolení anebo osvědčení odborné kvalifikace k výrobě a distribuci konopných léčiv/drog k výzkumu a zda jste vůbec oprávněni vypsat a realizovat výběrové řízení na dodávku léčebného konopí, anebo povinni výběrové řízení zrušit.

Poskytnuté informace

Ad I
SÚKL zaplatil pěstiteli za 11,2 kg konopí pro léčebné použití (KLP) celkem 761 600 Kč (nákupní cena bez DPH).
SÚKL prodal 3,66 kg KLP za 284 565 Kč (prodejní cena bez DPH).
SÚKL použil pro laboratorní účely celkem 0,5 kg KLP za 34 000 Kč (nákupní cena bez DPH).
Množství KLP po exspiraci činí 7,04 kg v hodnotě 478 720 Kč (nákupní cena bez DPH).
Žádná sankce dosud nebyla udělena a příjem z případně uložené sankce by byl příjmem státního rozpočtu. V rámci Vašeho ilustrativního výpočtu nelze v daném případě použít kategorii „zisk“.
Ad II
Do speciální části Národní části ČL 2009 byl ke 33 článkům léčivých a pomocných látek nově zařazen článek Dronabinolum (převzatý z USP na základě souhlasu Lékopisné komise Spojených států amerických). Všechny národní lékopisné články uvedené v ČL 2009 (kromě článku Dronabinolum) byly notifikovány podle směrnice 98/34/ES pod čísly 2008/0496/CZ až 2008/0509/CZ.
Článek Dronabinolum byl v lékopise uveden touto větou: Článek Dronabinolum (USP 29-NF24 DRONABINOL) je přetištěn s povolením ©USP 2006, veškerá práva vyhrazena. Referenční látky, zkoumadla, metody navazují na USP 29. Je třeba sledovat aktualizaci tohoto článku v dalších vydáních USP.
Copyright USP byl tedy zásadním důvodem, proč nebylo provedeno oznámení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 6. 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti.
V České republice nikdo nepožádal o výrobu ani distribuci Dronabinolu. SÚKL tedy ani nedisponuje informacemi o výdeji individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP) s Dronabinolem. Pokud máte elektronickým předpisem na mysli registr pro léčivé přípravky s omezením (RLPO), tak výdej přes RLPO se ve vztahu ke konopí týká pouze IPLP s konopím pro léčebné použití. Předepsání a výdej IPLP s Dronabinolem by spadalo do režimu předepsání/výdeje návykových látek.
Ad III
Ve vztahu ke konopí pro léčebné použití a pro IPLP z něj vyráběné uděluje SÚKL licenci k pěstování a následně takto vypěstované konopí vykupuje. V § 24a zákona o č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“) je uvedeno, že pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky. Licence může být udělena pouze dodavateli vybranému v zadávacím řízení, které provede Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jinou než výše zmíněnou licenci ve vztahu ke konopí pro léčebné použití SÚKL neuděluje.
Hlášení Mezinárodnímu výboru pro kontrolu narkotik realizuje jménem České republiky Ministerstvo zdravotnictví (Inspektorát omamných a psychotropních látek). Konopí pro léčebné použití je zařazeno do seznamu návykových látek, nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Povolení k zacházení s návykovými látkami a s léčivými přípravky s obsahem návykových látek uděluje Ministerstvo zdravotnictví (Inspektorát omamných a psychotropních látek) včetně evidence konkrétních pracovišť.  
V odstavci 2 § 3 zákona o návykových látkách je uvedeno, že Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní návykové látky a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví.
Pokud pod pojmem „genetiky konopí“ máte na mysli kultivary, tak v rámci technických podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka konopí pro léčebné použití“ požaduje zadavatel po účastnících, aby ve svých nabídkách předložili popis způsobu zajištění kultivarů, popř. včetně smluvního závazku s dodavatelem kultivarů. Je na každém účastníkovi, kde si kultivary zajistí a SÚKL tedy o výběru nerozhoduje.
V technických podmínkách je dále požadován popis způsobu zajištění osvědčení o jakosti konopí pro léčebné použití v návaznosti na zajištěnou kontrolní laboratoř včetně smluvního závazku s laboratoří s definovaným zadáním parametrů analýzy konopí pro léčebné použití v souladu s vyhláškou č. 236/2015 Sb., a předložení certifikátu kontrolní laboratoře v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“). Předložení certifikátu kontrolní laboratoře je zároveň dokladem prokazující profesní způsobilost dodavatele (viz čl. 5.3 písm. b) této zadávací dokumentace). Je na každém účastníkovi, aby si zajistil laboratoř a SÚKL tedy o výběru nerozhoduje.
SÚKL stanovil požadovaný obsah účinných látek THC a CBD zcela v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „vyhláška o konopí“). SÚKL nezvolil kultivary konopí firmy Bedrocan jak uvádíte, ale zvolil hodnoty THC a CBD v souladu s vyhláškou o konopí.
Příloha č. 1 k vyhlášce o konopí
Druhy konopí pro léčebné použití
Povinně uváděný údaj
Charakteristika / přípustné hodnoty
Druh konopí
Cannabis indica L.
nebo
Cannabis sativa L.
Obsah Δ-9-THC (delta-9-tetrahydrocannabinol)
Vyjádřený obsah v procentech v rozmezí 0,3 % -21,0 %. Faktický obsah Δ-9-THC v konopí pro léčebné použití se nesmí odchýlit o více než ±20 % pěstitelem uváděné hodnoty.
Obsah CBD (cannabidiol)
Vyjádřený obsah v procentech v rozmezí 0,1 % -19,0 %. Faktický obsah CBD v konopí pro léčebné použití se nesmí odchýlit o více než ±20 % pěstitelem uváděné hodnoty.

Specifikace druhu konopí pro léčebné použití stanovené v rámci předmětu veřejné zakázky VZSAKL01/2016 a VZSAKL01/2017 tedy SÚKL stanovil v souladu s výše uvedenou vyhláškou – tedy THC 19 %, CBD 0,125 % a THC 6 %, CBD 7,5 %.
K Vámi uvedenému poměru 0, 125 % THC a 19 % CBD u konopí pro léčebné použití SÚKL sděluje, že Vámi navržený poměr neodpovídá přípustným legislativním hodnotám pro konopí pro léčebné použití stanoveným v příloze č. 1 vyhlášce o konopí. Z toho tedy logicky vyplývá, že nelze takový poměr THC a CBD soutěžit ve veřejné zakázce.
V zadávací dokumentaci je dále uvedeno (bod 3.3 zadávací dokumentace VZSAKL01/2017), že SÚKL předpokládá v rámci veřejné zakázky na dodávku konopí pro léčebné použití definované zastoupení specifikovaných druhů konopí pro léčebné použití, tyto předpokládaná množstevní zastoupení v souladu se zněním této zadávací dokumentace budou zadávána s přihlédnutím k vývoji na trhu a poptávkou po konopí pro léčebné použití. 
Ad IV
V zákoně o návykových látkách je výslovně v § 24b uvedeno, že konopí vypěstované a sklizené v souladu s podmínkami stanovenými podle § 24a odst. 2 je osoba, které byla udělena licence, povinna převést výhradně na Státní ústav pro kontrolu léčiv.
V § 24a je dále uvedeno, že osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, je povinna zajistit, aby veškerý rostlinný odpad byl uchováván způsobem stanoveným v § 10 a zneškodňován na vlastní náklad této osoby způsobem stanoveným v § 14; za rostlinný odpad se považuje rovněž konopí, které nevyhovuje zadávací dokumentaci a technickým podmínkám stanoveným podle odstavce.
Z výše uvedeného tedy zcela jasně vyplývá, jaký postup je dle zákona možný.
SÚKL se zabývá pouze humánními léčivými přípravky. V oblasti veterinárních léčiv je dle zákona o léčivech správním úřadem s celostátní působností Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně.
Pěstitelem byla stanovena doba použitelnosti KLP na dobu 1 roku od sklizně – tedy do 31. 1. 2017. SÚKL není oprávněn dobu použitelnosti konopí pro léčebné použití prodlužovat. Obecně může dobu použitelnosti prodloužit výrobce (pěstitel), a to na základě výsledků stabilitních zkoušek.
Konopí pro léčebné použití je na základě nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, návykovou látkou zařazenou v seznamu č. 1 tohoto nařízení. SÚKL odkazuje v této souvislosti na nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.
V tomto nařízení vlády je uvedeno následující.
§ 1 Stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot
(1) Stanovují se tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou:
Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce
Limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC)
2
Methamfetamin
25
Amfetamin
25
3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA)
25
3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA)
25
Benzoylekgonin
25
Kokain
25
Morfin
10
(2) Krevní vzorek se získává oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče.
KLP patří mezi návykové látky a s ohledem na tuto skutečnost je třeba omezit výkon některých činností, při kterých by mohl být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena škoda na majetku, jako např. řízení dopravních prostředků, výkon některých zaměstnání apod. (viz § 274 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. – trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky). Informace o omezení používání při řízení sděluje lékař při předepsání a lékárník při výdeji. Tato informace je dále uvedena na webových stránkách www.sakl.cz u informací pro pacienty.
Ad V
Opakovaně sdělujeme, že ve vztahu ke konopí pro léčebné použití uděluje SÚKL licenci k pěstování a následně takto vypěstované konopí vykupuje. V § 24a zákona o návykových látkách je uvedeno, že pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky. Licence může být udělena pouze dodavateli vybranému v zadávacím řízení, které provede Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zákona o zadávání veřejných zakázek. SÚKL tedy musí pro zajištění pěstování KLP vyhlásit výběrové řízení a pouze vítěz této veřejné zakázky může poté na základě licence pěstovat KLP. Toto SÚKL ukládá zákon.

Konopí pro léčebné použití - informace v roce 2016


Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 4. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:
 1. Zašlete kopie analýz první vykoupené dodávky konopí k léčebnému použití Bedrocan (19% THC měně než 1% CBD) z Elko plastu stran všech vyhláškou sledovaných látek.
 2. Doložte informace, zda jsou daná pracoviště, která analýzy vykupovaného konopí z Elko plastu prováděla, zapsány v seznamu znaleckých ústavů.
 3. Zašlete informace, dle kterých je doložitelné, že byly měřeny na obsah sledovaných látek (nejen kanabinoidů) jak samičí květy z horních pater rostlin, tak samičí květy dolních pater rostliny Bedrocan, která byla vybrána do tendru.
 4. Sdělte, když tendr probíhal dle vyhlášky 50/2013 Sb., kde není stanovená žádná tolerance odchylky obsahu účinné látky, zda a kolik kg/gr. konopí pro lékárny bylo z výkupu od Elko plastu vyřazeno.
 5. Zašlete informace, kdo danou odrůdu konopí Bedrocan (a la Elkoplast) do tendru doporučil (složení komise, jednotlivec) a na základě jakých konkrétních klinických studií.
 6. Sdělte, pro jaká onemocnění dle dané vyhlášky č. 236/2015 Sb. je daná odrůda Bedrocan vhodná a pro které nikoliv.
 7. Jako státem určený monopolista zašlete příbalové letáky ke čtyřem holandským odrůdám fy Bedrocan prodávaným v lékárnách + Bedrocan/Elkoplast.
 8. Zašlete, jaký minimální počet osob musí být v klinických studiích pro uznání konopného léčebného konopného produktu do lékopisu (mast, kapky, čípky, atd), aby mohl jít na trh a to i s ohledem na unijní nařízení o léčivech v čl. o neprovádění nadbytečných studií a tisíciletou zkušenost lidstva s léčivými účiny konopí.
 9. Sdělte, kdo a kdy a pod jakým č.j. konkrétně podal návrh na zapsání THC (Dronabinol) do lékopisu a kdo kdy a pod jakým číslem podal návrh na zapsání konopného oleje do přílohy lékopisu. 
 10. Sdělte k výrobě oleje, aby konopný odpovídal normě SUKLu/SAKLu, jaké jsou přesné sledované normy či postupy a jaké látky musí výt v konopném oleji sledovány laboratorně.
 11. Sdělte, kolik osob bylo zapojeno do studií před zapsáním konopného oleje do lékopisu.
 12. Sdělte, zda když je konopný produkt – spray Sativex zapsán v lékopise a vydáván v lékárně, zda je tím automaticky zapsán do lékopisu jak nesyntetický kanabinoid THC, tak nesyntetický kanabinoid  CBD, což jsou dvě udávané léčivé látky v daném konopném produktu. Jsou nesyntetické kanabinoidy CBD a THC zapsány v lékopisu, či nikoliv? 

Poskytnuté informace

Ad 1), 2) a 3) Kvalita konopí pro léčebné použití musí být doložena předložením dokladu o ověření jakosti léčivé látky vydaného v Evropské unii, a to v souladu s vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků
s obsahem konopí pro léčebné použití. V § 2 v odstavci 3 výše uvedené vyhlášky je uvedeno:
(3) Jakost konopí pro léčebné použití pro přípravu léčivých přípravků musí být doložena předložením dokladu
o ověření jakosti léčivé látky vydaného v Evropské unii
a) výrobcem léčivých přípravků, který je oprávněn ke kontrole léčivých látek,
b) výrobcem léčivých látek, který je držitelem platného certifikátu správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek, nebo
c) laboratoří, která splňuje požadavky správné výrobní praxe stanovené Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou a splnění požadavků správné výrobní praxe doloží platným certifikátem správné výrobní praxe nebo protokolem o kontrole vydaným inspektory příslušného orgánu daného členského státu; takový protokol
o kontrole nesmí být starší 3 let.
Pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku lze použít pouze konopí pro léčebné použití, které splňuje kritéria stanovená v příloze č. 2 k vyhlášce č. 236/2015 Sb.
Certifikát je dostupný na webových stránkách Ústavu zde: http://www.sukl.cz/certifikat.
Ad 4) Ve vyhlášce č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej
a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a která byla platná a účinná v době vypsání veřejné zakázky, i v současně platné a účinné vyhlášce č. 236/2015 Sb.,
o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, je stanovena tolerance deklarovaného obsahu THC a CBD +/- 20 %. Tuto informaci lze nalézt v příloze č. 2 této vyhlášky.
Ad 5) Tento druh léčebného konopí byl v historicky prvním výběrovém řízení tohoto druhu uveden pro co nejrychlejší zajištění léčebného konopí co největšímu počtu pacientů na základě dostupných informací, a to zejména na základě zahraničních zkušeností.
Ústav předpokládá, že v budoucnu budou vypsána další výběrová řízení, která zohlední i ostatní vyhláškou uvedené druhy léčebného konopí, aby tak využil všechny možnosti zákona a aby mohl vyhovět potřebám všem pacientům, kteří mohou v souladu se zákonem léčebné konopí používat.
Konopí pro léčebné použití je možné používat jako tzv. individuálně připravovaný léčivý přípravek, u kterého se klinické studie neprovádí. Klinické studie jsou nezbytné pouze při registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků, a to v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
Ad 6) Druh konopí pro léčebné použití, poměr účinných látek, jeho dávkování a vhodnost použití u dané diagnózy a konkrétního pacienta určuje vždy lékař. 
Ad 7) Součástí individuálně připravovaných léčivých přípravků není příbalová informace. Dávkování
a konkrétní způsob použití vždy určí předepisující lékař, a to s ohledem na konkrétního pacienta a jeho zdravotní stav.
Ad 8) a 9) Pro zápis do lékopisu se klinická hodnocení neprovádí. Lékopis je soubor norem pro léčivé
a pomocné látky (nebo jejich směsi) farmaceutického charakteru, případně přípravky individuálně z těchto látek připravované. Normy vybírá (a je-li to třeba i vytváří) Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) podle potřeb zdravotnického terénu. Článek Dronabinolum (Dronabinol) byl do lékopisu zařazen v roce 2009 na základě požadavku MZČR projednaném na zasedání Lékopisné komise MZČR, které se konalo dne 2. 12. 2008, a ve spolupráci s americkou lékopisnou komisí, která dala souhlas s přetištěním článku amerického lékopisu USP v českém překladu v Českém lékopise. Článek Cannabis sativae oleum (Konopný olej) byl do lékopisu zařazen v roce 2010 na základě doporučení několika dermatologických pracovišť, která byla projednána na zasedání Lékopisné komise MZČR konaném dne 9. 12. 2009. Parametry uvedené v tomto lékopisném článku byly předloženy k veřejnému šetření a oznámeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. 6. 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Ad 10) Veškeré kvalitativní i kvantitativní požadavky na jakost konopného oleje včetně použitých metod jsou uvedeny v článku Cannabis sativae oleum (Konopný olej) v Českém lékopise v Národní části: Léčivé a pomocné látky.
Ad 11) Metody pro kontrolu konopného oleje byly při přípravě lékopisného článku ověřovány v těchto laboratorních pracovištích: SÚKL, VŠCHT a ZÚHT; počet osob podílejících se na analýzách nebyl specifikován.
Ad 12) Sativex je hromadně vyráběný léčivý přípravek, který je registrován pod číslem 63/256/11-C. Lékopis se těmito přípravky nezabývá, nesyntetické kanabinoidy THC a CBD do lékopisu rovněž nejsou zařazeny.

State Institute for Drug Control – advice of submission receipt


Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo. 
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no. 

Předmět / Subject: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b 

Datum doručení / Delivery date: 29.5.2017 8:53:36 
Evidenční číslo / File no: 142132/17-sukl
Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo. 
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no. 

Předmět / Subject: Re: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b 
Datum doručení / Delivery date: 30.5.2017 10:15:44 
Evidenční číslo / File no: 143574/17-sukl 

Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo. 
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no. 

Předmět / Subject:  Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b 
Datum doručení / Delivery date: 3.6.2017 0:57:25
Evidenční číslo / File no: 148443/17-sukl 
Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo. 
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no. 

Předmět / Subject: Nová registrace 
Datum doručení / Delivery date: 5.6.2017 12:36:22 
Evidenční číslo / File no: 149412/17-sukl


Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo.
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no.

Předmět / Subject:: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b
Datum doručení / Delivery date: 7.6.2017 12:19:32
Evidenční číslo / File no: 151559/17-sukl 
Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo.
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no.

Předmět / Subject: CANNABIS REDUKUJE POŠKOZENÍ MOZKU ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM 
Datum doručení / Delivery date: 5.6.2017 20:50:38
Evidenční číslo / File no: 149883/17-sukl

Státní ústav pro kontrolu léčiv – oznámení o převzetí podání
State Institute for Drug Control – advice of submission receipt

Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu posta@sukl.cz, byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo.
Your e-mail message sent to posta@sukl.cz was recieved and assigned a file no.
Předmět / Subject:  CANNABIS REDUKUJE POŠKOZENÍ MOZKU ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM 
Datum doručení / Delivery date: 6.6.2017 2:28:21
Evidenční číslo / File no: 149885/17-sukl 

Žádost o dokumentaci a informace

Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 7. června 2017 12:19
Předmět:  Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b
Komu: Pavlíčková Hana <Hana.Pavlickova@sukl.cz>, athena <posta@sukl.cz>, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>
Kopie: Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, "eu.brussels@embassy.mzv.cz" <eu.brussels@embassy.mzv.cz>, vatican@embassy.mzv.cz, losangeles@embassy.mzv.cz, Kancelář veřejného ochránce práv <epodatelna@ochrance.cz>, redakce@hanackyvecernik.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, Ivan Bartos <ivan.bartos@pirati.cz>

Stížnost na vaše rozhodnutí v příloze, 

v kopii prokurátoři a ústavní soudci a a další vatikánští zločinci Jinak taky pár slušných lidí jako například politik Ivan Bartoš, zosobněná harmonika ze sedmi statečných


Datová schránka 24dc5b  je funkční, právě jsem tam převzal poštu, přestane lhát a zašlete rozhodnutí, kam ze zákona je musíte poslat, nebo jej zašlete do datové schránky Cannabis is The Cure,z.s.

Dále: Informace nejsou opět vydány
jen je jako obvykle odkazováno na předchozí bludy  které nemají s vydáním informací nic společného. 

Pár let po listopadu a jednání jak za bolševika. 
Jedna kurva a debil vedle druhé a tohle mají občané platit? 
Takové primitivy, podvodníky a zloděje? 
Stejná banda zmrdů jako v celé exekutivě a  justici a hlavně stejně jako ta banda hajzlů ústavního soudu.
Vzít vy hajzlové na vás karábáč a zavést právo šaria v souladu s čl 23 LZSP učinit pokus o cestu k judikatuře listiny by zřejmě pomohlo. 


Pár hlaviček talárovejch manekýnů z ústavního soudu na plotě a hlavu Zemana, ˇBradáčové a Ištvána používat na fotbal, to by jako podklad k judikatuře čl. 23 LZPS zřejmě stačilo a možná by to pochopila i ta banda  i zkorumpovanejch justičních zmrdů ve Štrasburgu a dali byste vy pakáži dobrý příklad celé Evropě

Nebo že bychom k článku 23 LZPS připravili ohýnek, jako jste dělali v Kostnici, stejná inkviziční pakáž jako dříve? 

Datová schránka 24dc5b  je funkční, přestaňte lhát a zašlete rozhodnutí, kam ze zákona je musíte poslat


Děkuji za nápravu a vydání informací, jsem rád že se zločinci tendru neúčastní, teprve letos dostali ti manekýni na ústavním soudu semena

Dušan Dvořák

Od: Pavlíčková Hana <Hana.Pavlickova@sukl.cz>

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Pavlíčková Hana <Hana.Pavlickova@sukl.cz>
Datum: 6. června 2017 16:04
Předmět: RE: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Vážený pane Dvořáku,

vzhledem k tomu, že Vámi uvedená datová schránka s ID 24dc5b neexistuje, zasílám Vám částečné odložení žádosti a odkaz na zveřejněné informace na e-mail, ze kterého jste zaslal Vaši žádost o poskytnutí informací.

Pokud požadujete zasílání do datové schránky, doporučuji Vám příště uvést platné ID - ID DS musí mít sedm znaků.

S pozdravem

Mgr. Hana Pavlíčková
Tiskové a informační oddělení
STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV
Telefon: +420 272 185 712From:Medical Cannabis Social Club
Sent: Tuesday, May 30, 2017 10:16 AM
To: athena <posta@sukl.cz>
Cc: eu.brussels@embassy.mzv.czmedia@konopijelek.czlosangeles@embassy.mzv.czvatican@embassy.mzv.czmzcr@mzcr.czadvokati@konopijelek.czarcibol@arcibol.czrektor@upol.czuk@cuni.cz; Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>; podatelna@nsoud.czpodatelna@ksoud.brn.justice.czpodatelna@ksz.brn.justice.czpodatelna@vsoud.olc.justice.cz; Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>; podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>podatelna@vsoud.pha.justice.cz; VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>
Subject: Re: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b

Manekýni od Blažka, jsme už zase v protektorátu gubernie?  

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Dušan Dvořák, MMCA
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/

Dne 29. května 2017 8:53 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
1) Zašlete mi prosím do datové schránky zadávací dokumentaci k vyhlášenému výběrovému řízení na dodavatele léčivého konopí. Jestli není možné podklady zaslat do datové schránky, doložte ustanovení zákona, které to zakazuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím a pošlete je poštou a sdělte, zda se zloděj a podvodník Jan Grabuner, t.č. olomoucký arcibiskup římských pedofilů (viz kopie) také tendru účastní jako supervizor exbolševik JUDr. Pavel Rychetský, t.č. předseda ústavního soudu. Bude nám ctí být ve společnosti takových úctyhodných kriminálníků napojených na kradené (Graubner) nebo veřejně ukradené (Rychetský) prostředky. Padouch nebo hrdina všichni jedna rodina a kdo nekrade, není Čech, že? 

2) Současně mi v souladu se zákonem sdělte, na základě jakých skutečností SUKL/SAKL v dosavadních výběrových řízeních vybral do tendru pouze a jen jednu, resp. minule dvě genetiky-odrůdy konopí obchodní společnosti Bedrocan (Holandsko)  a doložte odborné srovnávací studie o léčivosti daného holandského složení konopí k indikacím dle českých konopných vyhlášek .  Pokud jste dané holandské genetiky vybírali s podvodníky a zločinci ve vedení Univerzity Palackeho  a Univerzity  Karlovy (fašounský buzerant Tomáš Zima a bolševický papaláš a podvodník Jaroslav Miller) , toto mi sdělte V případě, že dané genetiky- odrůdy nabízí i jiná obchodní společnost, jako například šlechtitel fašistických zrůd JUDr. Pavel Zeman,t.č.  nejvyšší státní zástupce, toto rovněž uvedte. Pokud by to byla naopak exbolševická zrůda t.č. ve ve vedení nejvyššího soudu JUDr. Pavel Šámal apod. zločinci, specifikujte danou partu kriminálníků dle jejich oblíbených prekurzorů. 

3) Uvedte rovněž, k jakému onemocnění dle vyhlášky se dané dvě holandské  genetiky z dosavadních tendrů hodí. Připomínám, že jedna genetika Bedrocan naprosto nevhodná pro většinu onemocnění měla cca 19% THC a téměř žádné CBD, u druhé poptávané však pouze ve čtvrtině objemu poslední zakázky, byl poměr THC a CBD jako v britském Sativexu. Pokud máte důkazy, že konopí s obsahem do 0,2% THC a do 0,2%CBD a nad 20% THC a nad 20% CBD není léčivé, toto důkazy doložte. 

4) Pokud jste do stávajícího vyhlášeného výběrového řízení vybrali genetiky konopí dle určitého složení či rozpětí složení CBD a THC, doložte odborné studie pro poptávku právě takovéhoto složení. Nebo alespon kopie odborných stanovisek lékařských společností či komory  k danému složení konopí na CBD a THC. Uvedte rovněž, na základě jakých odborných poznatků jste určili za léčivé konopí pouze samičí cannabis flos a ne cannabis herba, cannabis extract, cannabis tinctura, cannabis resina, cannabis unguentum apod. 

5) Jak můžete ověřit u MZ ČR (v kopii), v roce 2012, tzn. v době před přijetím nenotifikoveného předpisu č. 50/2013 Sb. (zákon konopí do lékáren) jsme dne 26.7.2012 s Radomírou Dvořákovou písemně oznámili MZ ČR více než 18 odrůd léčivého konopí. MZ ČR nabídku ignorovalo a dodnes nevydává povolení k výrobě konopných léčiv, po kterém tak prahne trestní justice. Holandské genetiky  Bedrocan monopolizované do vyhlášky byly v roce 2013 oznámeny Komisi v naléhavém řízení z obav o životy a zdraví občanů.Za 4 roky lékárny v ČR nevydaly ani 4 kilogramy léčivého konopí, policie zkonfiskovala přes 20 tun konopí.  Uveďte proto číslo jednací jednotlivých dosavadních tendrů SUKLu na léčivé konopí a citujte poptávané složení konopí na kanabinoidy THC a CBD, které jste v jednotlivých tendrech žádali dodat. 

Děkuji a jsem s pozdravem " Když sušíš hubu, mysli na Texas" vás z Hané zdraví 

Dušan Dvořák, MMCA, ID 24dc5b


Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 29. května 2017 8:53
Předmět: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b
Komu: posta@sukl.cz
Kopie: "eu.brussels@embassy.mzv.cz" <eu.brussels@embassy.mzv.cz>, media@konopijelek.cz, losangeles@embassy.mzv.cz, vatican@embassy.mzv.cz, "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, advokati@konopijelek.cz, "arcibol@arcibol.cz" <arcibol@arcibol.cz>, rektor@upol.cz, uk@cuni.cz, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@nsoud.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@vsoud.olc.justice.cz, Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, podatelna@vsoud.pha.justice.cz, VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>


1) Zašlete mi prosím do datové schránky zadávací dokumentaci k vyhlášenému výběrovému řízení na dodavatele léčivého konopí. Jestli není možné podklady zaslat do datové schránky, doložte ustanovení zákona, které to zakazuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím a pošlete je poštou a sdělte, zda se zloděj a podvodník Jan Grabuner, t.č. olomoucký arcibiskup římských pedofilů (viz kopie) také tendru účastní jako supervizor exbolševik JUDr. Pavel Rychetský, t.č. předseda ústavního soudu. Bude nám ctí být ve společnosti takových úctyhodných kriminálníků napojených na kradené (Graubner) nebo veřejně ukradené (Rychetský) prostředky. Padouch nebo hrdina všichni jedna rodina a kdo nekrade, není Čech, že? 


2) Současně mi v souladu se zákonem sdělte, na základě jakých skutečností SUKL/SAKL v dosavadních výběrových řízeních vybral do tendru pouze a jen jednu, resp. minule dvě genetiky-odrůdy konopí obchodní společnosti Bedrocan (Holandsko)  a doložte odborné srovnávací studie o léčivosti daného holandského složení konopí k indikacím dle českých konopných vyhlášek .  Pokud jste dané holandské genetiky vybírali s podvodníky a zločinci ve vedení Univerzity Palackeho  a Univerzity  Karlovy (fašounský buzerant Tomáš Zima a bolševický papaláš a podvodník Jaroslav Miller) , toto mi sdělte V případě, že dané genetiky- odrůdy nabízí i jiná obchodní společnost, jako například šlechtitel fašistických zrůd JUDr. Pavel Zeman,t.č.  nejvyšší státní zástupce, toto rovněž uvedte. Pokud by to byla naopak exbolševická zrůda t.č. ve ve vedení nejvyššího soudu JUDr. Pavel Šámal apod. zločinci, specifikujte danou partu kriminálníků dle jejich oblíbených prekurzorů. 

3) Uvedte rovněž, k jakému onemocnění dle vyhlášky se dané dvě holandské  genetiky z dosavadních tendrů hodí. Připomínám, že jedna genetika Bedrocan naprosto nevhodná pro většinu onemocnění měla cca 19% THC a téměř žádné CBD, u druhé poptávané však pouze ve čtvrtině objemu poslední zakázky, byl poměr THC a CBD jako v britském Sativexu. Pokud máte důkazy, že konopí s obsahem do 0,2% THC a do 0,2%CBD a nad 20% THC a nad 20% CBD není léčivé, toto důkazy doložte. 

4) Pokud jste do stávajícího vyhlášeného výběrového řízení vybrali genetiky konopí dle určitého složení či rozpětí složení CBD a THC, doložte odborné studie pro poptávku právě takovéhoto složení. Nebo alespon kopie odborných stanovisek lékařských společností či komory  k danému složení konopí na CBD a THC. Uvedte rovněž, na základě jakých odborných poznatků jste určili za léčivé konopí pouze samičí cannabis flos a ne cannabis herba, cannabis extract, cannabis tinctura, cannabis resina, cannabis unguentum apod. 

5) Jak můžete ověřit u MZ ČR (v kopii), v roce 2012, tzn. v době před přijetím nenotifikoveného předpisu č. 50/2013 Sb. (zákon konopí do lékáren) jsme dne 26.7.2012 s Radomírou Dvořákovou písemně oznámili MZ ČR více než 18 odrůd léčivého konopí. MZ ČR nabídku ignorovalo a dodnes nevydává povolení k výrobě konopných léčiv, po kterém tak prahne trestní justice. Holandské genetiky  Bedrocan monopolizované do vyhlášky byly v roce 2013 oznámeny Komisi v naléhavém řízení z obav o životy a zdraví občanů.Za 4 roky lékárny v ČR nevydaly ani 4 kilogramy léčivého konopí, policie zkonfiskovala přes 20 tun konopí.  Uveďte proto číslo jednací jednotlivých dosavadních tendrů SUKLu na léčivé konopí a citujte poptávané složení konopí na kanabinoidy THC a CBD, které jste v jednotlivých tendrech žádali dodat. 

Děkuji a jsem s pozdravem " Když sušíš hubu, mysli na Texas" vás z Hané zdraví 

Dušan Dvořák, MMCA, ID 24dc5bOd: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 3. června 2017 0:57
Předmět: Re: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6, pošta je datová schránka ID 24dc5b
Komu: athena <posta@sukl.cz>
Kopie: "eu.brussels@embassy.mzv.cz" <eu.brussels@embassy.mzv.cz>, media@konopijelek.cz, losangeles@embassy.mzv.cz, vatican@embassy.mzv.cz, "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, advokati@konopijelek.cz, "arcibol@arcibol.cz" <arcibol@arcibol.cz>, rektor@upol.cz, uk@cuni.cz, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@nsoud.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, podatelna@vsoud.olc.justice.cz, Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, podatelna@vsoud.pha.justice.cz, VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>, ctk@mail.ctk.cz, olomouc@ctk.cz, redakce@legalpub.cz, "Redakce, Respekt.cz" <redakce@respekt.cz>, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, Info <info@ceskatelevize.cz>, nazory@mfdnes.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, rozhlas@ol.cro.cz, rozhlas@rozhlas.cz, podatelna@rrtv.cz, olomoucky@denik.cz, redolo@mfdnes.cz, redakce@krajskelisty.cz, redakce@denik.cz, novinarskacena@osf.cz, editor@vecernikpv.cz, editori.olomoucky@denik.cz

PRAHA Do lékáren se po čtyřech měsících vrátilo léčebné konopí, které pomáhá například pacientům s roztroušenou sklerózou či rakovinou. Ačkoli nové zásoby dovezené z Holandska mají všechna potřebná povolení a lékárny si je mohou objednávat, o léčivou látku je mezi nemocnými mizivý zájem. Důvodem je nezvykle vysoká cena.

Když se na konci května objevila zpráva o tom, že v lékárnách bude opět dostupné léčebné konopí ze zahraničí, měla to být pro pacienty zřejmě velká úleva. Látka, kterou zákon povoluje na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS, totiž na pultech chyběla již od února poté, co došly její zásoby. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se totiž opakovaně nepodařilo vybrat nového tuzemského pěstitele.

Deset gramů a tři recepty

Jenže o konopí dovezené ze zahraničí, které je momentálně v Česku jako jediné dostupné, nemají pacienti zájem. A podle informací serveru Lidovky.cz je problém i v tom, že expirační doba zásob o celkovém objemu 2 kilogramy je pouze do 17. července tohoto roku.
„Od 23. května do 29. května bylo v lékárnách vydáno celkem 15 gramů konopí pro léčebné použití,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí SÚKL Lucie Přinesdomová.
Jen pro představu: pacientka Martina Kafková, o níž redakce informovala v souvislosti se žalobou na VZP, za jediný den vykouří šest jointů, což vychází v průměru na tři gramy. Další tři gramy si pak ve dvou dávkách dává do jídla.Pacientka s roztroušenou sklerózou Martina Kafková
Martina Kafková byla v roce 2010 v parlamentu pro doktory s podvodným zákonem č.50/2013 sb. konopí do lékáren v kapse akorát jako opice ze ZOO. Vůbec ty bílé mafiány je nezajímala. Na podiu bylo mimo jiné pražské rektorské prase profesor MUDr. Tomáš Zima, zmrd všech akademických zmrdů, ostatně hanácký rektorský hulibrk prof. Mgr. Jaroslav Miller si s tím pražským pičusem nezadá

Důvodem, proč pacienti nemíří do lékáren, ale raději si konopí shánějí sami, je vysoká cena. Za jeden gram konopí dovezeného ze zahraničí by měl pacient zaplatit až tři sta korun, což je pro většinu pacientů likvidační.
Na černém trhu se podle nejmenovaného odborníka osloveného serverem Lidovky.cz částka pohybuje zhruba na dvou třetinách. Mnozí si konopí navíc nelegálně pěstují sami.
„Poptávka po konopí, které stojí 320 korun za gram, je velmi nízká. A těžko může být někdo překvapen. Pro indikované pacienty je takové konopí prostě ekonomicky nedostupné. Náklady na účinnou léčbu konopím několikanásobně převyšují jejich příjem,“ uvedla ředitelka Pacientského spolku pro léčbu konopím Hana Vágnerová.

Kritikou státu nešetří. „Bez jakéhokoliv přehánění tak lze říct, že SÚKL zahnal nemocné na ilegální trh, a to navzdory jasně vyjádřenému záměru zákonodárců poskytnut konopí všem, kterým může pomoci lépe než jiná léčba, a navzdory zákonné povinnosti SÚKL ekonomicky dostupné konopí pro české pacienty zajistit,“ dodala Vágnerová.

SÚKL: Je to kvůli nezájmu lékařů

Státní ústav pro kontrolu léčiv však svádí nízký nezájem na úplně jiné důvody. „Obecně si tento stav vysvětlujeme zejména nezájmem lékařů. Vycházíme z námi získaných informací, kdy jsme jednotlivé odborné lékařské společnosti v této věci oslovili a zjistili jsme, že používání konopí pro léčebné použití v praxi z jejich strany není podporováno,“ uvedla mluvčí úřadu Přinesdomová.

Pro lepší ilustraci poskytla také čísla o prodeji léčebného konopí, jehož domácím pěstitelům uděluje licenci. Před výpadkem dodávek na konci ledna podle ní bylo tuzemské konopí pro léčebné použití v lékárnách měsíčně vydáno v průměru 28 pacientům. „To skutečně není mnoho,“ komentovala údaje s tím, že situaci údajně „zásadně ovlivňuje“ nedostatek odborných informací pro lékaře. „To je však zcela mimo kompetence SÚKL,“ distancovala se od toho, že by úřad v této věci jakkoli pochybil.
Odbornou veřejnost nicméně pro pacienty neuspokojivá situace stále vyvádí z míry. Již v době, kdy v lékárnách chybělo konopí pro léčebné účely, které ulevuje od silných bolestí až stovce pacientů v Česku, situaci vážně řešil dokonce i premiér Bohuslav Sobotka s týmem expertů pod vedením Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

Na začátku května mluvčí předsedy vlády uvedl, že Sobotka bude situace řešit i nadále. V minulostí o ní jednal například i se svým izraelským protějškem. „Setkání premiéra s ministrem zdravotnictví Ludvíkem a národním protidrogovým koordinátorem Vobořilem se uskuteční v následujících dnech,“ uvedl tehdy mluvčí vlády Martin Ayrer.

Mimořádné jednání

Odborníci podle informací serveru Lidovky.cz však skutečně znovu zasedali až 1. června. Mimořádné schůzky pro zástupce lékového ústavu, vlády i lékařské obce se zúčastnil například protidrogový koordinátor Vobořil.

Do konce ledna bylo v lékárnách konopí, které na základě zakázky pro SÚKL dodala česká firma Elkoplast. Smlouva s Elkoplastem však loni skončila a nový dodavatel dosud nebyl vybrán. Lékový ústav výběrové řízení na nového dodavatele dvakrát zrušil. Důvodem bylo to, že uchazeči nesplnili zadávací podmínky.
Konopí je v Česku dostupné výhradně na elektronický recept s omezením. Léčbu konopím povoluje zákon na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Předepisovat ho mohou onkologové, neurologové, odborníci z oboru paliativní medicíny, léčby bolesti, revmatologové, ortopedi, infekcionisti, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři a psychiatři.

Dušan Dvořák, MMCA
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/

Dne 29. května 2017 8:53 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):


1) Zašlete mi prosím do datové schránky zadávací dokumentaci k vyhlášenému výběrovému řízení na dodavatele léčivého konopí. Jestli není možné podklady zaslat do datové schránky, doložte ustanovení zákona, které to zakazuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím a pošlete je poštou a sdělte, zda se zloděj a podvodník Jan Grabuner, t.č. olomoucký arcibiskup římských pedofilů (viz kopie) také tendru účastní jako supervizor exbolševik JUDr. Pavel Rychetský, t.č. předseda ústavního soudu. Bude nám ctí být ve společnosti takových úctyhodných kriminálníků napojených na kradené (Graubner) nebo veřejně ukradené (Rychetský) prostředky. Padouch nebo hrdina všichni jedna rodina a kdo nekrade, není Čech, že? 


2) Současně mi v souladu se zákonem sdělte, na základě jakých skutečností SUKL/SAKL v dosavadních výběrových řízeních vybral do tendru pouze a jen jednu, resp. minule dvě genetiky-odrůdy konopí obchodní společnosti Bedrocan (Holandsko)  a doložte odborné srovnávací studie o léčivosti daného holandského složení konopí k indikacím dle českých konopných vyhlášek .  Pokud jste dané holandské genetiky vybírali s podvodníky a zločinci ve vedení Univerzity Palackeho  a Univerzity  Karlovy (fašounský buzerant Tomáš Zima a bolševický papaláš a podvodník Jaroslav Miller) , toto mi sdělte V případě, že dané genetiky- odrůdy nabízí i jiná obchodní společnost, jako například šlechtitel fašistických zrůd JUDr. Pavel Zeman,t.č.  nejvyšší státní zástupce, toto rovněž uvedte. Pokud by to byla naopak exbolševická zrůda t.č. ve ve vedení nejvyššího soudu JUDr. Pavel Šámal apod. zločinci, specifikujte danou partu kriminálníků dle jejich oblíbených prekurzorů. 

3) Uvedte rovněž, k jakému onemocnění dle vyhlášky se dané dvě holandské  genetiky z dosavadních tendrů hodí. Připomínám, že jedna genetika Bedrocan naprosto nevhodná pro většinu onemocnění měla cca 19% THC a téměř žádné CBD, u druhé poptávané však pouze ve čtvrtině objemu poslední zakázky, byl poměr THC a CBD jako v britském Sativexu. Pokud máte důkazy, že konopí s obsahem do 0,2% THC a do 0,2%CBD a nad 20% THC a nad 20% CBD není léčivé, toto důkazy doložte. 

4) Pokud jste do stávajícího vyhlášeného výběrového řízení vybrali genetiky konopí dle určitého složení či rozpětí složení CBD a THC, doložte odborné studie pro poptávku právě takovéhoto složení. Nebo alespon kopie odborných stanovisek lékařských společností či komory  k danému složení konopí na CBD a THC. Uvedte rovněž, na základě jakých odborných poznatků jste určili za léčivé konopí pouze samičí cannabis flos a ne cannabis herba, cannabis extract, cannabis tinctura, cannabis resina, cannabis unguentum apod. 

5) Jak můžete ověřit u MZ ČR (v kopii), v roce 2012, tzn. v době před přijetím nenotifikoveného předpisu č. 50/2013 Sb. (zákon konopí do lékáren) jsme dne 26.7.2012 s Radomírou Dvořákovou písemně oznámili MZ ČR více než 18 odrůd léčivého konopí. MZ ČR nabídku ignorovalo a dodnes nevydává povolení k výrobě konopných léčiv, po kterém tak prahne trestní justice. Holandské genetiky  Bedrocan monopolizované do vyhlášky byly v roce 2013 oznámeny Komisi v naléhavém řízení z obav o životy a zdraví občanů.Za 4 roky lékárny v ČR nevydaly ani 4 kilogramy léčivého konopí, policie zkonfiskovala přes 20 tun konopí.  Uveďte proto číslo jednací jednotlivých dosavadních tendrů SUKLu na léčivé konopí a citujte poptávané složení konopí na kanabinoidy THC a CBD, které jste v jednotlivých tendrech žádali dodat. 

Děkuji a jsem s pozdravem " Když sušíš hubu, mysli na Texas" vás z Hané zdraví 

Dušan Dvořák, MMCA, ID 24dc5b