Konopí pro léčebné použitíTakže jsme se následně pracně dobrali k informaci, že konopí bude vykupováno podle této definice (viz níže) Konopí pro léčebné použití, které je předmětem této Smlouvy, je specifikováno takto:  druh konopí (usušené samičí květenství): Cannabis sativa L., obsah THC a CBD: THC 19%, CBD < 1%.SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PŘEVODU KONOPÍ PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ
uzavíraná v souladu s § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších změn
mezi stranami:
Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
IČ:                   00023817
se sídlem:       Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10
bankovní č.ú.: [                          ]
zastoupený:
(dále jen "Kupující"),

a 
[                                                         ]

IČ:                   [                          ]
DIČ:                 [                          ]
se sídlem:       [                          ]
zastoupený:
[                          ]
bankovní č.ú.: [                          ]
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále společně také jen jako „smluvní strany“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely výše uvedené smluvní strany v souladu s § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o smlouvě budoucí:

I.
Kupující vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“) a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), zadávací řízení pod č. VZSAKL01/2014, v němž byla nabídka podaná Prodávajícím vyhodnocena jako nejvhodnější.  Vzhledem k tomu, že vlastní smlouvu o převodu konopí pro léčebné účely lze uzavřít pouze s držitelem licence udělené dle § 24a zákona o návykových látkách a držitelem povolení k nakládání s návykovými látkami v rozsahu pěstování konopí uděleného v souladu se zákonem o návykových látkách, a vzhledem k ustanovení § 82 zákona o veřejných zakázkách, uzavírají Prodávající a Kupující tuto smlouvu o smlouvě budoucí.
II.
Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o převodu konopí pro léčebné použití ve znění uvedeném v bodě IV. této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů poté, co bude Prodávajícímu doručena výzva Kupujícího k uzavření smlouvy. Kupující odešle Prodávajícímu výzvu do 5ti pracovních dnů od data, kdy Prodávající Kupujícímu doloží, že je držitelem platné licence udělené dle § 24a zákona o návykových látkách a platného povolení k nakládání s návykovými látkami v rozsahu pěstování konopí pro léčebné použití uděleného v souladu se zákonem o návykových látkách, a to předložením uvedených dokumentů, jejichž platnost musí pokrývat dobu trvání závazku vyplývajícího ze smlouvy o převodu konopí pro léčebné použití.

III.
Pokud smlouva nebude uzavřena do 6 měsíců od data uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí, pozbývá tato smlouva o smlouvě budoucí platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IV.
Smluvní strany se zavazují uzavřít ve smyslu § 24a a § 24b zákona o návykových látkách a v souladu s § 2079 a násl. OZ, smlouvu o převodu konopí pro léčebné použití z vlastnictví pěstitele konopí pro léčebné použití - Prodávajícího do vlastnictví Kupujícího, a to smlouvu v tomto znění (níže uvedené články I až čl. VIII):

Čl. I

1.     Touto smlouvou se Prodávající zavazuje po dobu jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy odevzdávat Kupujícímu konopí pro léčebné použití v celkovém množství 40 000 g, vypěstované, sklizené, usušené, primárně zpracované a skladované Prodávajícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje konopí pro léčebné použití, odevzdané dle podmínek této smlouvy, převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou touto smlouvou.
2.     Prodávající potvrzuje, že je držitelem licence, která byla udělena Státním ústavem pro kontrolu léčiv a jejíž platnost pokrývá dobu trvání závazku vyplývající z této smlouvy.
3.     Prodávající potvrzuje, že je držitelem povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky uděleného Ministerstvem zdravotnictví, jehož platnost pokrývá dobu trvání závazku vyplývající z této smlouvy.


Čl. II
Specifikace a jakost konopí pro léčebné použití

1.  Konopí pro léčebné použití, které je předmětem této Smlouvy, je specifikováno takto:  
druh konopí (usušené samičí květenství): Cannabis sativa L.
obsah THC a CBD: THC 19%, CBD < 1%.
2.  Předmětem této smlouvy je pouze konopí pro léčebné použití, které je vypěstované, sklizené, usušené, primárně zpracované a skladované v souladu s právními předpisy a podmínkami stanovenými zadávací dokumentací na veřejnou zakázku č. VZSAKL01/2014 - „ Dodávka konopí pro léčebné použití“.
3.  Předmětem této smlouvy je pouze konopí pro léčebné použití, které splňuje kritéria  stanovené ve  vyhlášce č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a jehož jakost je ověřena kontrolní laboratoří dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.


Čl. III
Čas a místo dodání

Prodávající se zavazuje odevzdat konopí pro léčebné použití Kupujícímu na místě určeném Kupujícím v ……….. (počet dodávek bude doplněn po skončení výběrového řízení) rovnoměrných dodávkách uskutečněných vždy do 6ti týdnů od data sklizně. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu datum sklizně nejpozději do 5ti dnů od provedení sklizně.


Čl. IV
Převod

1.     O každém jednotlivém převodu jsou smluvní strany povinny vyhotovit protokol o předání, jehož vzor tvoří přílohu č. 2. Tento vzor je pro smluvní strany závazný a nelze se od něj odchýlit.
2.     Prodávající ke každému  převodu doloží, že převáděné konopí pro léčebné použití splňuje kritéria uvedená v čl. II odst. 3., a to osvědčením o jakosti předávaného konopí pro léčebné použití vydaném kontrolní laboratoří, jejíž činnost je povolena podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“). Osvědčení musí obsahovat údaje uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Tento doklad bude součástí předávacího protokolu.
3.     Předáním konopí pro léčebné použití se Kupující stane jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na něm.


Čl. V
Cena

1.     Kupní cena převáděného konopí pro léčebné použití činí
cena bez DPH [                     ] Kč (slovy [                        ])
DPH [                     ] Kč (slovy [                        ]) odpovídající sazbě [      ]%
Cena celkem [                     ] Kč vč. DPH (slovy [                        ]) (dále také jen „konečná cena“) za 1 g konopí pro léčebné použití.

2.     Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená konečná cena je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám. Pro případ, že v době platnosti této smlouvy dojde (tj. po jejím uzavření) před okamžikem zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Prodávající povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy.


Čl. VI.
Fakturace

1.     Cena bude Prodávajícímu uhrazena vždy za každou dodávku konopí pro léčebné použití, která bude předána Kupujícímu řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy.
2.     Kupující uhradí Prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. Součástí faktury bude kopie předávacího protokolu. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, je Kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Prodávajícímu.
3.     Cena bude uhrazena Kupujícím na účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu.
4.     Splatnost faktur činí 30 dní. Splatnost faktury začíná běžet ode dne prokazatelného doručení bezvadné faktury Kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

Čl. VII.
Sankční ujednání

1.     V případě, že bude po převzetí konopí pro léčebné použití prokázáno, že odebrané konopí pro léčebné použití nesplňuje kvalitativní požadavky dle této smlouvy, bude takové konopí pro léčebné použití považováno za rostlinný odpad a Kupující je povinen tento odpad v souladu s § 14 a s přihlédnutím k § 24a, odst. e) zákona o návykových látkách zneškodnit. Prodávající se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s tímto zneškodněním, a to na základě faktury vystavené Kupujícím. Přílohou faktury bude doklad o zneškodnění konopí pro léčebné použití.
2.     V případě, že Prodávající nedodá konopí pro léčebné použití dle podmínek této smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
3.     V případě, že Prodávající poruší některou z dalších povinností stanovených touto smlouvou, mimo povinnost dodat konopí pro léčebné použití, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)za každé jednotlivé porušení.


Čl. VIII.

1.     Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku od data jejího uzavření, tj. od data podpisu druhou smluvní stranou.
2.     Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3.     Skončení smlouvy. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti
a)     úplným splněním předmětu smlouvy, nebo
b)     upynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo
c)     dnem odejmutí licence Prodávajícímu dle § 24a, odst. 5 zákona o návykových látkách, nebo dnem skončení platnosti této licence, nebo,
d)     dnem odebrání povolení k zacházení s návykovými látkami dle § 8, odst. 10 zákona o návykových látkách, nebo
e)     dnem zrušení povolení k zacházení s návykovými látkami dle § 8, odst. 11 zákona o návykových látkách, nebo
f)       dnem skončení platnosti povolení k zacházení s návykovými látkami, nebo dnem skončení platnosti licence udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

4.     V případě, že Prodávající nedodá konopí pro léčebné použití dle podmínek této smlouvy, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud je však konopí pro léčebné použití Kupujícímu předáno a Kupující zjistí, že nesplňuje kvalitativní nebo kvantitativní podmínky této smlouvy, nevrací se zpět Prodávajícímu.
5.     Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
6.     Tato smlouva může být měněna pouze písemnými datovanými a číslovanými dodatky stvrzenými podpisy oprávněných osob.
7.     Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 -      Údaje uvedené v Osvědčení o jakosti konopí vydané kontrolní laboratoří, jejíž činnost je povolena podle zákona o léčivech.
Příloha č. 2 -      Protokol o předání konopí pro léčebné použití.

V.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o smlouvě budoucí přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.


Dne: .................................                                        


...............................................................                    ...........................................................
Za Kupujícího:                                                Za Prodávajícího: