Odvolání a stížnost proti rozhodnutí MZ ČR ze dne 4.8.2014Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 

Vážený pan ministr  
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
Rozkladová komise mistra
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 24
12801 Praha 2


Věc: Odvolání a stížnost proti rozhodnutí MZ ČR ze dne 4.8.2014 č.j. MZDR 39112/2014 a č.j. MZDR 39112/2014 ze dne 28.7.2014
Dne 15.7.2014 podal odvolatel se všemi identifikačními údaji elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu v souladu s judikaturou NSS ČR žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Dne 31. 7.2014 odvolatel obdržel rozhodnutí č.j. MZDR 39112/2014 ze dne 28.7.2014, ze kterého nebylo vůbec patrné, co je po odvolateli žádáno, když byl MZ ČR žádán vysvětlit, zda on nebo jiný subjekt podal žádost o informace – nebylo upřesněno kdy, v jaké věci apod. zákonné náležitosti, ale bylo uvedeno, že údajně nešlo vyčíst, kdo onu nespecifikovanou žádost podal, přitom byla se správnou adresou adresována odvolateli. Na tuto nespecifikovanou žádost odvolatel dne 31.7.2014 uvedl v příloze uvedené.
V rámci odvolání rozkladové komisi ministra proti jednání daného úředníka MZ ČR podává odvolatel stížnost, neboť hrubým způsobem nerespektuje správní řád. Svou aroganci, vědomou prolhanost a nerespektování správního řádu daný úředník opětovně doložil v rozhodnutí ze dne 4.8.2014 č.j. MZDR 39112/2014, které je napadáno odvoláním rozkladové komisi ministra. Aniž by MZ ČR dne 4.8.2014 pod č.j. MZDR 39112/2014 nejprve citovalo předmětnou žádost, jak bylo žádáno a je dle správního řádu samozřejmostí, bylo k podané žádosti zcela nepravdivě uváděno, že jde o identickou a stále opakovanou žádost odvolatele, což se nezakládá na pravdě a nejsou pro to žádné důkazy. Když je MZ ČR žádáno, aby nebylo odkazováno na dlouhý internetový odkaz, který nelze načíst a bylo odpovězeno věcně, MZ ČR daným úředníkem uvádí, aniž by se s věcnou odpovědí vypořádalo, že odkaz  je dle názoru daného úředníka v pořádku. Tolik k žádostem 1- 4. Naprostou neznalost mezinárodního práva a závazků ČR MZ ČR doložilo v odpovědi na žádost č. 5, kde si daný úředník zcela nesmyslně vypomáhal Úmluvou OSN, když není možné zákonem zakázat (viz pravidla hospodářské soutěže a mezinárodního obchodu) produkci výrobků z Cannabis dle § 24b ZoNL a je žádáno sdělit, jakou výjimku v tom ČR má. Copak MZ ČR nechápe, že tímto je navíc nenotifikovanou právní normou opětovně porušena Směrnice 98/34/ES? Copak MZ ČR neví, že jím propagovaná holandská firma Bedrocan vyrábí granulát? Copak MZ ČR neví, že firma GB Pharmaceutical vyrábí spray? To se MZ ČR domnívá, že jsme země neschopných budižkničemů, přestože právě zde vědecký výzkum Cannabis v Olomouci před více než 60 lety započal jako první na světě? Na žádost číslo 6 odpověď nebylo rovněž věcně odpovězeno a bylo odkazováno na jiné právní normy, aniž by snad v těchto bylo na základě vědeckých poznatků doloženo, že Cannabis s obsahem do 0,3% THC není léčivý a že by snad v těchto právních normách bylo uvedeno, nač bylo MZ ČR tázáno, zda léčba tímto druhem Cannabis podléhá či nepodléhá regulaci. Jedinou nenapadanou odpovědí je žádost číslo 7, ale její znění a závěrečné rozhodnutí je ministru zdravotnictví dáno ke zvážení. Pro přehlednost a správné posouzení věci rozkladovou komisí ministra zdravotnictví nejprve níže doložme reakci odvolatele na nespecifikovanou výzvu MZ ČR č.j. MZDR 39112/2014 ze dne 28.7.2014 a níže uveďme předmětnou žádost.
Odvolatelem je žádáno rozhodnutí MZDR 39112/2014 zrušit a přikázat MZ ČR rádně odpovědět. 

V Olomouci dne 7.8.2014                                        Dušan Dvořák, MMCA

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 31. července 2014 20:41
Předmět: Re: žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím
Komu: "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>, Sekretariát ministra <Sekretariat.ministra@mzcr.cz>, Kubíková Karla <Karla.Kubikova@mzcr.cz>, libuse.borska@mzcr.cz, jan.stoll@mzcr.cz, tis@mzcr.cz
Kopie: AK Diag Human Cannabis <ak.diag.human.cannabis@gmail.com>, openroyalacademy@gmail.com

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 24
12801 Praha 2

Věc: reakce na výzvu MZDR 39112/2014 ze dne 28.7.2014 podepsanou Bc. Janem Štollem, Dis.
Tážete se mne, aniž odkazujete na den odeslání a předmět či obsah  žádosti, kdo je žadatelem nějaké mi neznámé žádosti, kterou nijak nespecifikujete.  

Pokud myslíte mou níže uvedenou žádost o informace z 15.7.2014, dovolte pár připomínek.  Nevím, jestli si ze mne neděláte legraci, neumíte český jazyk, nebo se v práci nudíte, nebo jak tomu mám rozumět. Třeba jen rádi šikanujete občany. Uvedl jsem všechny potřebné a zákonné identifikační údaje a v souladu s judikaturou žádost zaslal elektronicky se všemi potřebnými údaji. Do odpovědi vám zbývá pár dnů. 

K bodu 7 níže uvedené žádosti pouze sděluji netušené, že SUKL pro tendr na konopí vybral pro nemocné tu nejnevhodnější odrůdu ze všech možných asi záměrně, neboť řada lékařů jsou huliči marihuany a tato odrůda sice ze všech povolených nejvíce zhuluje pro obsah THC až 19%, ale má nejméně léčivý potenciál kvůli téměř neexistující obsahu kanabinoidu CBD. Že udělá SUKL takovou prasárnu po všech těch peripetiích, to jsem při podávání žádosti 15.7.2014 vůbec netušil. Dokonce bych si dokázal tipnout jméno člověka (lékaře) z petice lecebnekonopi.cz a výboru spolku Kopac, který má tuhle "jakost marihuany" v oblibě, bohužel o léčbě konopím neví zhola nic, i když právě tihle jsou vydáváni veřejnosti za tzv. odborníky.  V televizní debatě maje hájit práva nemocných řediteli SUKLu - za tu hrůzu co MZ se SUKLem za TOP 09 způsobili a dodnes není napravena - poklonkoval jako jeho vazal. Bohužel složení partičky tzv. odborníků, která o tom rozhodovala, neznám. 

Že smyslem nenotifikovaného zákona č.50/2014 Sb (konopí do lékáren) nebylo pomoci nemocným, ale ochránit vysoké ceny marihuany na černém trhu, to je dnes soudnému člověku jasné, těm méně chápavým to za čas taky dojde. Ovšem vědomá a záměrná nenotifikace zákona o NL od 20.5.2004 - to bude panečku milard škod na státním rozpočtu, až to praskne (a co teprve arbitráže!). Přitom si mne 26.7.2012 ministr Heger pozval, jak to vyřešit a dostal právní noty, jak to udělat bez humbuku a nutnosti měnit legislativu a vyřešit to ku prospěchu celé země. Bohužel mafie má zřejmě na MZ na růžích ustláno, myslel jsem, že je to slušný člověk a že mu na nemocných záleží. 

K tomu si dovoluji sdělit, že je mi známo, že jste dosud stále nevydali rozhodnutí i přes příkaz ministra zdravotnictví z 6. června 2014 (č.j. MZDR 27796/2014-2/PRO) na žádost právnické osoby Art Language Factory, o.s.  z  15. ledna 2014, kterou daný spolek po vás opakovaně marně žádá vydat a vy zcela vědomě porušuje zákon o informacích i správní řád. 

Přeji vše dobré a věřím, že polepšíte. Jste tu pro občany, ne opačně.
Dušan Dvořák

Dne 15. července 2014 19:07 Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz> napsal(a):


Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 24
12801 Praha 2
Věc: žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úvodní sdělení:  V prvních 4 bodech téměř analogickou žádost zaslaly MZ ČR nevládní organizace asociace Open Royal Academy (CZ) v červnu 2014. MZ ČR však na žádosti odpovědělo zmatečným způsobem a dále způsobem, který je NEPŘEZKOUMATELNÝ, neboť MZ ČR uvedený internetový odkaz k notifikaci zákona o návykových látkách (ZoNL) byl natolik komplikovaný a dlouhý, že jej nešlo vůbec načíst a vyhledat. Navíc MZ ČR vůbec v rozhodnutí neuvádělo text vlastní žádosti. Proto je tato žádost v jednotlivých bodech lépe specifikována. Žádám Vás laskavě, abyste neuváděli žádný internetový odkaz a na žádost odpověděli věcně dle smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a dále, abyste nejprve odcitovali vlastní žádost a teprve poté uvedli odpověď, což ostatně odpovídá správnímu řádu. K usnadnění práce Vám proto žádost zasílám elektronicky.

Vlastní žádost:
1.     Sdělte, která konkrétní zákonná ustanovení novelizovaného ZoNL byla MZ ČR v květnu v roce 2012 při první notifikaci ZoNL Evropské komisi vyhodnocena jako technický předpis ve smyslu Směrnice 98/34/ES. Pokud MZ ČR uvádí, že bylo novelizováno 108 bodů ZoNL, neznamená to, doufám, že šlo o technické přepisy ve smyslu Směrnice 98/34/ES. Pokud by však všech 108 novelizovaných bodů zákona mělo býti podle názoru MZ ČR technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES, toto prosím uveďte a jednotlivá ustanovení zákona pro svou obsáhlost proto neuvádějte.  

2.     Sdělte, zda byly MZ ČR v rámci první notifikace novelizované § 5, odst. 5, § 8, § 15 písm. e), § 24, § 24, § 24 a), § 24 b) a § 29 ZoNL vyhodnoceny jako technický předpis ve smyslu Směrnice 98/34/ES. Odpovězte prosím u jednotlivých §§ ano, ne, neuvádějte obsáhlý internetový odkaz, který nelze při sebevětší snaze a vůli věc zjistit načíst. 

3. Pokud byly v bodu 2 výše uvedené §§ ZoNL vyhodnoceny  MZ ČR jako technický předpis, zašlete konkrétní textové znění daných §§ zaslaných MZ ČR v květnu 2012 k první notifikaci ZoNL. V průběhu projednávání novely ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. totiž došlo v výrazným změnám znění zákona a je důvodný důvod se domnívat, že ZoNL byl notifikován v rozporu s čl. 8 Směrnice 98/34/ES a je i nadále neúčinný – neplatný. 

4.    Sdělte, zda se právní účinnost notifikovaných technických ustanovení zákona pro správní či soudní řízení uplatňuje  od data notifikace Evropské komisi (v daném případě u ZoNL květen 2012), nebo od data účinnosti novelizovaného notifikovaného zákona dle Sbírky zákonů (září 2013/leden 2014). V předchozím rozhodnutí MZ ČR odpovědělo zcela zmatečně a na vlastní žádost vůbec neodpovědělo, navíc v jednom rozhodnutí bylo uvedeno, že novelizace ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. platí dle Sb. zákonů od 1.1.2014, v druhém bylo uvedeno 1.9.2013. Stručně a ještě jednou řečeno, předmětem žádosti je dotaz, zda právní platnost notifikovaných technických ustanovení ZoNL dle Směrnice 98/34/ES začíná dnem notifikace u EK, nebo právní účinností novelizovaného notifikovaného dle data schváleného parlamentem. 

5. Sdělte, na základě jaké konkrétní právní vyjímky z mezinárodního i českého práva byl v rámci nenotifikované novelizace ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. schválen § 24 b ZoNL, který přikazuje pěstiteli Cannabis odevzdat Cannabis Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, čím je nejen de iure zakázán výzkum, ale i produkce jiných léčivých produktů Cannabis, než je Cannabis flos, neboť dnešní lékárny dále uvedené produkty z rostlinných materiálů nepřipravují (konkrétně například spray, masti, čípky, elektronické  cigarety, tinktury, koláčky apod), navíc lékárny ani SUKL nejsou producentskými firmami. 

6. Sdělte, na základě jakého zjištění či studí MZ ČR uvádí, že Cannabis do 0,3% THC není léčivým konopím, když jsme ve výzkumu Konopí je lék opakovaně prokázali, že i některé registrované odrůdy Cannabis zapsané v odrůdových knihách EU (tzv. technické konopí) mají na určité nemoci výrazný léčivý efekt (zejména díky vysokému obsahu kanabinoidu CBD). Podléhá léčba daným druhem Cannabis nějaké regulaci a omezením?

7. Když víte, že SUKLem uvedené výběrové řízení na pěstitele 40 kg Cannabis bude fakticky znamenat dostupnost Cannabis pouze pro cca 100 velmi bohatých nemocných, přičemž lze oprávněně předpokládat potřebu Cannabis pro nejméně 20 tisíc občanů (např. dle UZIS cca 10 tisíc naprosto zbytečných amputací diabetických končetin léčitelných kvalitní správně složenou konopnou mastí) sdělte, zda mi jako možná  nejzkušenějšímu cannabisterapeutovi v Evropě, který je současně adiktologem a psychoterapeutem a za jehož odbornost a zkušenosti se staví i rektoři univerzit, vědci, lékaři a nemocní, může ministr zdravotnictví udělit nějakou výjimku, aby policie opětovně nezkonfiskovala Cannabis z výzkumnické farmy v Ospělově, kde rostou ověřené genetiky Cannabis a kdy, jak jsem uvedl premiérovi, daný Cannabis darujeme zdarma pro výzkum a nemocným – v současné době vedeme jednání s Univerzitou Palackého, se kterou jsem uzavřel smlouvu o spolupráci již v roce 1995 a úspěšně realizoval řadu výzkumných úkolů. Jako určitý hazard vnímám totiž fakt, že lékaři jsou bez jakéhokoliv proškolení a zkušeností s velmi individuálními reakcemi na Cannabis oprávněni podávat Cannabis nemocným jen pro svou atestaci. 

Děkuji. 

V Olomouci dne 15. července 2014                    Dušan Dvořák, MMCA, vedoucí výzkumu

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 15. července 2014 19:07
Předmět: žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím
Komu: "mzcr@mzcr.cz" <mzcr@mzcr.cz>
Kopie: AK Diag Human Cannabis <ak.diag.human.cannabis@gmail.com>, openroyalacademy@gmail.com