Léčebné konopí pro nemocné, SUKL jako sluha nevzdělanostiAK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Vaše podání / ze dne 6. 6. 2014
Spisová zn. sukls106542/2014
Datum: 20. 6. 2014

Poskytnutí informací ve smyslu a zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane předsedo,

dne 6. 6. 2014 byla Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající se poskytnutí níže uvedených informací k výběrovému řízení na dodavatele Cannabis do lékáren.

V souladu s judikaturou elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu se všemi identifikačními údaji vám ve věci výběrového řízení na dodavatele Cannabis do lékáren s cenou za gram cca 150 Kč dodaného v objemu pro cca dospělých 100 občanů, když potřebné je stopadesátkrát více včetně dětí, nikoliv však v dané ceně, mi v souladu se svobodným přístupem k informacím doložte:

1) Existenci jedné jediné odborné studie, která by snad kdy doložila větší nebo rovnocenný léčebný potenciál Cannabis pěstovaného metodou indoor v pěstírnách namísto zahrádky na slunci (na stabilizaci účinných látek se neptáme, ty jdou po sklizni pro dávkování navýšit či snížit dle potřeby občana).

ad 1) Ústavu není známa existence takové studie.

2) Existenci jedné jediné odborné studie, která by snad kdy doložila nižší efektivitu a menší
ekologickou stopu u Cannabis pěstovaného metodou indoor v pěstírnách namísto zahrádky na slunci ((na kradení tohoto Cannabis na zahrádce zloději se neptáme, od zajištění bezpečnosti máme přece policii a před těmito zloději se ochráníme a pojistíme).

ad 2) Ústavu není známa existence takové studie

3) Existenci jedné jediné odborné srovnávací studie, která by snad kdy doložila větší nebo
rovnocenný léčebný potenciál Cannabis pěstovaného pouze ve odrůdách ve 4 složeních dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 221/2013 Sb. (z toho 3 bez anebo téměř bez kanabinoidu CBD), nad jinými odrůdami Cannabis v odlišném složení a synergiích (poměrech) kanabinoidů CBD:THC. Neříkáme že zrovna srovnávací studie s odrůdami Cannabis z výzkumu Konopí je lék s mnohonásobně pestřejším složením kanabinoidů včetně kanabinoidu CBG neobsaženého ve výše uvedené vyhlášce či lékopisu vůbec (Crohnova choroba není nemoc?) a Cannabis s převahou CBD (schizofrenie, epilepsie, roztroušená skleróza a vážná zánětlivá onemocnění nejsou nemoci?) a Cannabis ve složení THC : CBD 10:1 (amputace diabetické končetiny není vážné trauma a celoživotní úraz?, onkologická onemocnění se musí léčit jen paliativně s Cannabis s vysokým poměrem omamného THC vůči CBD jak lze vyčíst z předmětné vyhlášky?)

ad 3) Ústavu není známa existence takové studie.

K bodům ad 1) – 3) dále uvádíme, že požadavek k zajištění pěstování konopí v krytých prostorách vhodných pro tento účel vyplývá ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o návykových látkách).

4)     Metodický postup pro posouzení odborné způsobilosti a zkušeností účastníka výběrového řízení pro pěstování Cannabis metodami indoorového pěstování Cannabis a doloženého kapacitního zázemí indoor pěstírny, čili v době výběrového řízení pachatele závažného trestného činu.Podle MZ ČR mají totiž povolení k zacházení s Cannabis pouze 3 distributoři, od vstupu do EU roku 2004 nikdo povolení k zacházení s Cannabis neměl a nezískal.

ad 4)
Pěstování konopí pro léčebné použití v ČR je upraveno zákonem o návykových látkách. V souladu s ustanovením § 24a odst. 1 zákona o návykových látkách: Pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky. Zákon o návykových látkách tedy stanoví možnost pěstování konopí pro léčebné použití výhradně na základě licence udělené Ústavem. K udělení licence se uskutečňuje výběrové řízení.
Součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Dodávka konopí pro léčebné použití" Je prokázání kvalifikace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče o udělení licence k pěstování konopí pro léčebné účely jsou popsány v bodě 10. zadávací dokumentace. Splnění požadavků na prokázání kvalifikace tedy bude posuzován dle bodu 10. zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSUKL  
Odkaz na profil zadavatele je dostupný na stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití www.sakl.cz.
5)     Metodický postup pro posouzení odmítnutého účastníka výběrového řízení na dodavatele Cannabis (čili všech zbývajících 99% uchazečů), kteří budou nyní mít investováno do pěstírny mnoho milionů korun (jinak by se nemohli do řízení vůbec přihlásit), podle čeho bude dále daný účastník dále posuzován? Bude opět pachatelem trestného činu a pod kontrolou policie, nebo bude pro SUKL pěstovat indoor námel na žitě pro stabilizované složení LSD, kde je velmi drobná dávka vysoce účinná? Je to stejná, nebo větší pitomost, jako ten váš indoor Cannabis? Bude nějak SUKL uchazečům kompenzovat vzniklé škody, pokud by tito v souladu s čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech pěstovali Cannabis pro své členy Hemp & Cannabis Medical Social Club mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)? Pochopitelně maximálně do 1 Euro za gram Cannabis flos dle složení  pro člena/-ku za pomoc nejméně 77 dobrovolnických hodin ročně. U žádosti č.5 stačí konkrétní odpověď na žádosti spadající do zákona č. 106/1999 Sb., budou- li odpovědi na všechny dotazy, děkujeme předem.
ad 5)
Výběrové řízení probíhá v souladu se zákonem o návykových látkách a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Výběrové řízení je dvoukolové.
V prvním kole jsou stanoveny kvalifikační předpoklady, zadávací dokumentace a technické podmínky včetně pravidel správné pěstitelské praxe. Ve druhém kole je základním hodnotícím kritériem nabízená cena pěstovaného konopí pro léčebné použití.
Do druhého kola postupují pouze uchazeči po prokázání předpokladů vypěstovat konopí pro léčebné použití standardizovaným způsobem vedoucím k definovanému obsahu účinných složek a k zajištění stálé kvality.
Účastník, který nesplní kvalifikační požadavky uvedené v bodě 10. zadělávací dokumentace nepostupuje do druhé kola výběrového řízení a nebude dále posuzován.
Jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 4, zákon o návykových látkách stanoví možnost pěstování konopí pro léčebné použití výhradně na základě licence udělené Ústavem.


S pozdravem
Bc. Jitka Židlická
Tiskové a informační oddělení
STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377
E-mail: posta@sukl.cz