Žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím k §§ 29 a 5,odst 5



AK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232,  Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc

Okresní státní zastupitelství v Prostějově
et
Okresní soud v Prostějově

Věc: žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Přestože můžeme v  souladu s judikaturou NSS  zaslat žádost elektronicky bez nutnosti zaručeného el. podpisu se všemi identifikačními údaji, vzhledem k případným žalobám dokládáme žádost na podatelny a žádáme vás doložit tyto informace:

Jaké konkrétní důkazy k tvrzení policie (pro soud: k tvrzení OSZ) o nedovolené výrobě drog či nedovoleném pěstování Cannabis sativa L. (dále jen Cananbis) nebo snad kvůli šíření toxikomanie etc. budete po policii k jejich tvrzení (pro soud: k tvrzení OSZ) žádat doložit kromě doložení právně závazné metodiky měření obsahu THC v Cannabis pro provedení domovních prohlídek a/anebo jakékoliv jiné konfiskace Cannabis a jeho produktů v okrese Prostějov.

Jak od března víte, v současné době je (což vám nyní doplňujeme z hlediska majitele) dvěmi právnickými osobami, které jsou členem Open Royal Academy, vysazeno na výzkumnické farmě CZ 798 55 Ospělov 6 spousty spousty spousty Cannabis. Každá právnická osoba má své majetky na ploše do 100m2/právnickou osobu. Pokud budete po policii (pro soud: k tvrzení OSZ) ke konfiskacím majetků a žádostem o domovní prohlídku žádat doložit pouze a jen právně závaznou metodiku měření obsahu THC v Cannabis, toto nám sdělte a tuto metodiku nám rovněž tak zašlete, kdy tato žádost o doložení metodiky platí nejen pro OSZ v Prostějově, ale i pro Okresní soud v Prostějově. Zfalšovanou metodiku dle OSN zaslanou ke krytí zločinců v Prostějově Krajským soudem v Brně nám laskavě nezasílejte.

K tomu vám před podáním trestního oznámení (pravděpodobně k 14.červenci 2014 k výročí pádu Bastily) zdarma k doučování zasíláme právní apendix žádosti:

Novelizací zákona o návykových látkách bylo od 20.května 2004 (po vstupu České republiky do Evropské unie) bez řádné notifikace dle povinnosti Směrnice 98/34/ES až do 1.dubna 2013 opětovně nenotifikonavou novelou zákona o návykových látkách č. 50/2013 Sb. povoleno právnickým a fyzickým osobám získávat, pěstovat, zpracovávat a distribuovat Cannabis sativa L. (dále jen Cannabis) bez omezení množství THC v rostlině k účelům pokusnickým a průmyslovým, a to bez hlášení úřadům, pokud byla pěstitební plocha do 100 m2/osobu (viz §§ 5,odst 5 a 29 zákona o návykových látkách v platném znění).

Omezení množství THC v rostlině Cannabis, čili získávat, pěstovat, zpracovat a distribuovat Cannabis k účelům průmyslovým a pokusnickým, změnila ČR opět bez řádné notifikace na 0,3% THC v rostlině ke dni 1.4.2013, aniž by však policie měla od 1.5.2004 právně závaznou metodiku měření obsahu THC v rostlině a právně závaznou evropskou metodiku dle Nařízení Rady, která je závazná pro všechny členy EU, ignorovala a ignoruje, stejně jako měření obsahu THC dle definice Cannabis dle § 2 zákona o návykových látkách jako celou nadzemní část rostliny včetně vrcholíku, kdy policie měřila a měří obsah THC ryze účelově z pár gramů vrcholíku, resp.tak, jak se jí to hodí a/nebo je instruována.

Brutální porušení zákonů s důsledky zločinů proti lidskosti a miliardovými škodami (v Euro) na státní a soukromé rozpočty dosud stále justičně exekutivního kartelu prochází a tzv.ústavní soud tyto do očí bijící důkazy prozatím stále ignoruje řešit v souladu s mezinárodními úmluvami a ústavou, viz rozhodnutí tzv. ústavního soudu č,j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 na http://nalus.usoud.cz/ Prozatím žádná složka policie nežádá zavřít do vězení zločince ve státních službách, ale ani ty, kteří tenhle zločin roky organizují, či ve vrcholových funkcích jako nejvyšší státní zástupci a členové Eurojustu kryjí, viz důkazy na http://pavel-zeman.blogspot.cz/ 

Od 1.1.2014 je díky (právně vadně notifikované, neúčinné-nevymahatelné) novele zákona návykových látkách č. 273/2013 Sb. povoleno bez hlášení úřadům získávat, pěstovat, zpracovávat a distribuovat Cannabis z plochy do100 m2/osobu k účelům zahradnickým, technickým a průmyslovým s obsahem do 0,3% THC v Cannabis.

K apendixu v rámci bezplatného doučování zločinců ve státních službách a médiích rovněž doložme rozsudky Soudního dvora Evropské unie, aktivní odkazy

1.     Rozsudek C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití Cannabis (bod 36 rozsudku)

2.     Rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zákaz monopolu odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin (SDEU povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy rostlin)

3.     Rozsudky k nevymahatelnosti nenotifikovaných technických ustanovení dle povinnosti Směrnice 98/34/ES: C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU nenotifikaci směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert).

K apendixu v rámci bezplatného doučování zločinců ve státních službách a médiích rovněž doložme judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu ČR, aktivní odkazy:

1.     Domovní pohlídka a konfiskace majetku (např. pár vzorků z vrcholíku) včetně majetků z nebytových prostor musí být předem schválena soudem: Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010

2.     Pěstování a zpracování Cannabis (nad 0,3% THC) k alternativní léčbě sebe a druhého pomocí Cannabis není trestný čin: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 a právní rozklad - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008

3.     Pěstování Cannabis (nad 0,3% THC) není výroba drog: Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 687/2006 z 21. června 2006 a Nález Ústavního soudu II. ÚS 254/08 z  18. listopadu 2008

4.     Povinnost soudu položit předběžnou otázku SDEU: Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30)

5.     A malé procvičení trestního zákoníku: §§ 12,odst 2, 28 a 31, odst. 1

Pokud se chcete zúčastnit soutěže Capo di tuti capi Cannabis s hodnotnými výhrami pořádané k slavnostnímu otevření Edukativní konopné kliniky v Olomouci dne 11.září 2014, zde přijměte propozice: http://konopijelek.blogspot.cz/

V Olomouci k výročí Pražského povstání dne 5.května 2014

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady