MZ a SUKLCannabis is The Cure, z.s.,  IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo zdravotnictví ČR
a
Státní ústav kontroly léčiv

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vzhledem k nemožnosti rozlišení, zda je k níže uvedeným žádostem povinným subjektem MZ ČR nebo SUKL, uveďte prosím pouze dle vaší odpovědnosti odpovědi na níže uvedené žádané  informace a zašlete také případně informaci, kolik Kč za uvedené informace nám účtujete.
  1. Kolik kilogramů/gramů produktů cannabis nahlásila ČR každý rok orgánům OSN od roku 2004 ke spotřebě na vědecké a terapeutické účely? Uveďte prosím každý rok samostatně dle produktů cannabis a jejich názvu. Pokud se hlásí rovněž THC (Dronabinol), uveďte i tuto kategorii.
  1. Uveďte, které instituce a v jakém množství dané produkty cannabis nahlášené OSN spotřebovaly a s jakými vědeckými a terapeutickými výstupy (odborné články a citace atd., čísla grantů, jména řešitelů a odborných garantů atd.), opět od roku 2004 jednotlivě.
  1. Uveďte, kdo produkty cannabis do ČR od roku 2004 dodával a na základě jakého rozhodnutí (zašlete kopie).
  1. Uveďte pravidla, na základě kterých byly produkty cannabis hlášené OSN poskytovány občanům k výzkumným a terapeutickým účelům (zašlete kopii).
  1. Pokud byly produkty cannabis vyráběny přímo v ČR, uveďte, kdo a v jakém časovém rozpětí je vyráběl (uveďte subjekty)
  1. Pokud byly produkty cannabis vyráběny přímo v ČR, uveďte, na základě jakého oprávnění či výjimky byly vyráběny, když ještě v roce 2012 neměla v ČR podle tvrzení MZ ČR žádná společnost či fyzická osoba oprávnění k zacházení s cannabis pro výzkumnou a terapeutickou činnost, jako má od září 2014 jako první jedna vysoká škola v Praze s pěstírnou cca 2x 2 metry.
  1. Uveďte, zda je vašemu úřadu známo, že v roce 2004 byly v lékopisech některých zemí EU dvě doložitelně léčivé látky z cannabis (kanabinoidy CBD a THC) a léky, tyto léčivé látky obsahující.
  1. Uveďte, zda je vašemu úřadu známo, že právě díky znalostem českých výzkumníků se k těmto výše uvedeným léčivým látkám v roce 2010 přidala v souladu se Směrnicí 98/34/ES řádně notifikovaná další léčivá látka z plodonosného vrcholíku cannabis. Uveďte prosím jeji přesný chemický název.
  1. Uveďte, zda je vašemu úřadu k dnešnímu dni známo, že Státní ústav kontroly léčiv v roce 2014 uvedl, že a) neví, které 4 druhy konopí firmy Bedrocan monopolizované dle vyhlášky č.221/2013 Sb. působí na která onemocnění uvedené ve vyhlášce a nemá k nim žádné klinické studie a příbalové letáky, b) že metodika měření obsahu účinných látek v konopí je prý daná uvedenou vyhláškou, když zde nic takového jako zajištění standardizace uvedeno není a rozdíly mezi patry rostliny jsou až 7% THC u téže genetiky, c) že neuvede osoby odpovědné za určení genetiky k tendru na dodávku konopí s obsahem 19% THC a méně než 1% CBD a to prý na základě zahraničních zkušeností, d) že k tendru vybraná genetika je silně psychotizující, e) že definice předmětu zakázky „sušený samičí květ“ nemusí mít oporu v žádném právním předpisu a nemusí odpovídat definici dle § 2 zákona o návykových látkách, když přitom rozdíly na dodávce dle subjektivně zvolené terminologii pojmu „květ“ mohou tvořit až ¼ zakázky. Viz pro připomenutí http://konopar.blogspot.cz/  
  1. Uveďte, zda je vašemu úřadu k dnešnímu dni známo, že byl Státní ústav pro kontroluj léčiv informován a je uvedeno ve vypořádání se s námitkami k opatření obecné povahy neuznat úhradu konopí zdravotními pojišťovnami, že vzhledem nenotifikaci technických předpisů výroby cannabis a jeho produktů zákonem č. 50/2013 Sb. se stal dle ustálené judikatury SDEU tento předpis nevymahatelný a tendr nemůže SUKL vůbec vypsat, neboť by byl v rozporu s právem EU.  
Děkujeme předem za váš čas a zájem.

Dne 24.března 2015                                    Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


xxxxxxxxx

xxxxxxxxx